Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

Ochrona budynku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Warszawa, dnia listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE:
ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
tel.22 826-18-30
fax.22 826-21-95
www.wiih.org.pl , ih_warszawa@wiih.org.pl
oraz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu ,którego przedmiotem są usługi społeczne, prowadzonym na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1747)
zwanej dalej „ustawą”.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony nieruchomości ( tj. budynku, garaży, zamkniętego parkingu oraz mienia) przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie – przedmiot
zamówienia według słownika CPV 79710000-4.
2. Świadczenie usługi, która stanowi przedmiot zamówienia obejmuje okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
3. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
4. Kryterium oceny: 100% cena.
5. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę około 132 539,00 PLN (netto)
6. Dokumenty wymagane od wykonawców:

- minimum trzy referencje potwierdzające , że podobne lub większe zakresem usługi
polegające na ochronie budynków biurowych administracji publicznej przez minimum jeden rok w okresie ostatnich 4 lat zostały wykonane należycie.
- aktualny odpis koncesji uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- kopie polisy OC
- oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp).


7. Koszty pracy, których wartość przyjęto do ustalenia ceny nie mogą być niższe od
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747).
Oferty powinny zawierać cenę brutto za 1 godzinę ochrony oraz cenę brutto za cały okres 12
miesięcy.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.
8. Zainteresowani mogą składać oferty w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, kancelaria pok. 212,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 - 16.15.
9.Termin składania ofert: do 12.12.2017 r. do godz.10.00
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017r o godz.10.30 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, pok. 217.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
12. Szczegółowych informacji udziela : Ewa Wójcikowska, tel. 22 826-81-69

Załączniki:
1. Wzór umowy
2. Załącznik nr 1 do umowy: Zasady ochrony budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie.
3. Oryginał ogłoszenia

4. Informacja o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Agnieszka Baranowska
Publikacja dnia: 04.12.2017 16:22
Dokument oglądany razy: 321
Podlega Ustawie