Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Inspekcja Handlowa


Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania i organizację Inspekcji Handlowej, zasady postępowania organów Inspekcji oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063, ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie:

  1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 496);
  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1056);
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów. (Dz. U. z 2002 r. Nr 24, poz. 243, ze zm.);
  4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1356);
  5. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 931);
  6. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 81, poz. 879).

Do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ww. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

  1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  2. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wprowadził: Jakub Żochowski
Publikacja dnia: 29.10.2022 10:26:15
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 14.11.2014 00:00:00
Dokument oglądany razy: 19 154

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa