Strona g│ˇwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona g│ˇwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Udost─Öpnienie informacji publicznejKa─╣┼║da informacja o sprawach publicznych stanowi informacjÄ┬Ö publicznÄ┬ů w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze─╣┬Ťnia 2001 r. o dostÄ┬Öpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) i podlega udostÄ┬Öpnieniu na zasadach i w trybie okre─╣┬Ťlonych w ww. ustawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy informacja publiczna, która nie zosta─╣┬éa udostÄ┬Öpniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostÄ┬Öpniana na wniosek.

Wniosek o udostÄ┬Öpnienie informacji pulicznej

Ka─╣┼║demu przys─╣┬éuguje, z zastrze─╣┼║eniem art. 5 ww. ustawy, prawo dostÄ┬Öpu do informacji publicznej (art. 2 ust. 1 ww. ustawy)

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy:

  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okre─╣┬Ťlonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
  2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzglÄ┬Ödu na prywatno─╣┬ŤÄ┬ç osoby fizycznej lub tajemnicÄ┬Ö przedsiÄ┬Öbiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe─╣┬éniÄ┬ůcych funkcje publiczne, majÄ┬ůcych zwiÄ┬ůzek z pe─╣┬énieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiÄ┬Öbiorca rezygnujÄ┬ů z przys─╣┬éugujÄ┬ůcego im prawa.
  3. Nie mo─╣┼║na, z zastrze─╣┼║eniem ust. 1 i 2, ograniczaÄ┬ç dostÄ┬Öpu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postÄ┬Öpowaniu przed organami pa─╣┬ästwa, w szczególno─╣┬Ťci w postÄ┬Öpowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze wzglÄ┬Ödu na ochronÄ┬Ö interesu strony, je─╣┼║eli postÄ┬Öpowanie dotyczy w─╣┬éadz publicznych lub innych podmiotów wykonujÄ┬ůcych zadania publiczne albo osób pe─╣┬éniÄ┬ůcych funkcje publiczne - w zakresie tych zada─╣┬ä lub funkcji.
  4. Ograniczenia dostÄ┬Öpu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszajÄ┬ů prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzÄ┬ůcych postÄ┬Öpowania, w szczególno─╣┬Ťci o czasie, trybie i miejscu oraz kolejno─╣┬Ťci rozpatrywania spraw.

Informacja publiczna, która mo─╣┼║e byÄ┬ç niezw─╣┬éocznie udostÄ┬Öpniona, jest udostÄ┬Öpniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


─╣šród─╣┬éo: ustawa z dnia 6 wrze─╣┬Ťnia 2001 r. o dostÄ┬Öpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058)
Wprowadził: Hubert Mikołajczyk
Publikacja dnia: 13.09.2018 09:05:25
Wytworzy┼é: Katarzyna Lipi┼äska-Pi─ůtek
Dokument z dnia: 21.12.2015 00:00:00
Dokument ogl─ůdany razy: 9 279

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa