Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Kontrole


Kontrola to zespół czynności wykonywanych w toku postÄpowania kontrolnego w celu realizacji zadań i kompetencji określonych w ustawie lub w przepisach odrÄbnych.


Kontrolowanym jest przedsibiorca, którego dziaalno jest kontrolowana.


Kontrole przeprowadzajÄ inspektorzy - pracownicy Inspekcji Handlowej, upoważnieni do przeprowadzenia kontroli. Co do zasady, inspektorzy wszczynajÄ i prowadzÄ kontrolÄ po okazaniu legitymacji służbowej oraz dorÄczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie. Sytuacje, w których inspektor może wszczÄÄ kontrolÄ bez upoważnienia wskazane zostały w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.).

Ogólne zasady dot. przeprowadzanych kontroli zawarte sÄ w ww. ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jak również w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059, ze zm.) oraz rozporzÄdzeniach wykonawczych do ww. ustawy o Inspekcji Handlowej:


Oprócz ww. przepisów regulujÄcych ogólne zasady przeprowadzania kontroli, należy wskazaÄ też na przepisy, które w sposób szczególny regulujÄ sposób prowadzenia kontroli, w zależności od jej zakresu przedmiotowego:


Kontrole przeprowadzane sÄ na podstawie okresowych planów kontroli, które opracowuje Prezes UrzÄdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK opracowuje również roczne kierunki działania Inspekcji Handlowej. Jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa, podejmuje siÄ również kontrole nieplanowane.


Prezes UOKiK może również zleciÄ Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie dodatkowej kontroli, jeżeli jest to niezbÄdne do zbadania:

  • zjawisk lub procesów gospodarczych zachodzÄcych na rynku;
  • zgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo zgodności produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w odrÄbnych ustawach.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustala plany pracy uwzglÄdniajÄce kierunki działania i plany, o których mowa wyżej, oraz potrzeby określone przez WojewodÄ Mazowieckiego.šródło: ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059, ze zm.)

Schemat kontroli Inspekcji Handlowej
Wprowadził: Agnieszka Baranowska
Publikacja dnia: 21.03.2017 14:55:34
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 16.01.2015 00:00:00
Dokument oglądany razy: 10 414

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa