Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Kontrole


Kontrola to zespół czynności wykonywanych w toku postępowania kontrolnego w celu realizacji zadań i kompetencji określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Kontrolowanym jest przedsię™biorca, którego działalność‡ jest kontrolowana.


Kontrole przeprowadzają inspektorzy - pracownicy Inspekcji Handlowej, upoważnieni do przeprowadzenia kontroli. Co do zasady, inspektorzy wszczynają i prowadzą kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie. Sytuacje, w których inspektor może wszcząć kontrolę bez upoważnienia wskazane zostały w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.).

Ogólne zasady dot. przeprowadzanych kontroli zawarte są w ww. ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jak również w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059, ze zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustawy o Inspekcji Handlowej:


Oprócz ww. przepisów regulujących ogólne zasady przeprowadzania kontroli, należy wskazać też na przepisy, które w sposób szczególny regulują sposób prowadzenia kontroli, w zależności od jej zakresu przedmiotowego:


Kontrole przeprowadzane są na podstawie okresowych planów kontroli, które opracowuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK opracowuje również roczne kierunki działania Inspekcji Handlowej. Jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa, podejmuje się również kontrole nieplanowane.


Prezes UOKiK może również zlecić Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie dodatkowej kontroli, jeżeli jest to niezbędne do zbadania:

  • zjawisk lub procesów gospodarczych zachodzących na rynku;
  • zgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo zgodności produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w odrębnych ustawach.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustala plany pracy uwzględniające kierunki działania i plany, o których mowa wyżej, oraz potrzeby określone przez Wojewodę Mazowieckiego.Ĺšródło: ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059, ze zm.)

Schemat kontroli Inspekcji Handlowej
Wprowadził: Agnieszka Baranowska
Publikacja dnia: 21.03.2017 14:55:34
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 16.01.2015 00:00:00
Dokument oglądany razy: 17 270

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa