Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 14.10.2011 15:48:39, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja informacji


Zadania Inspekcji Handlowej


Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219, ze zm.), do zadań Inspekcji Handlowej należy:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,
 • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów,
 • kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003r. Nr 229, poz. 2275, ze zm.) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
 • kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 • kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług (kontrola ta nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spoĹźywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spoĹźywczych określonych w przepisach odrębnych),
 • kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuĹźytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495, ze zm.),
 • kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009r. Nr 79, poz. 666, ze zm.),
 • kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaĹźy odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011r. o wdroĹźeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2011r. Nr 153, poz. 903),
 • podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej, organy Inspekcji  Handlowej wykonują zadania określone w ustawie na podstawie okresowych planów kontroli. Mogą teĹź podejmować kontrole nieplanowane, jeĹźeli wymaga tego interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa.

Ponadto, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moĹźe zlecić wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie dodatkowej kontroli, jeĹźeli jest to niezbędne do zbadania:

 • zjawisk lub procesów gospodarczych zachodzących na rynku,
 • zgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo zgodności produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w odrębnych ustawach.

(art. 9 ust. 2 ustawy o Inspekcji Handlowej)
Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 14.10.2011 15:48:39
Wytworzył: Joanna Jankowska
Dokument z dnia: 08.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 4 626

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa