Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 21.06.2012 12:38:35, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja strony


Przyjmowanie i załatwianie spraw w Inspektoracie


Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie odbywa się zgodnie z postanowieniami:

Korespondencję, która wpływa do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie Sekretariat przyjmuje i rejestruje w Dzienniku Korespondencji, po czym - zgodnie z dyspozycją - przekazuje do odpowiednich komórek organizacyjnych.


Każda sprawa załatwiana jest osobnym pismem.


Dane osobowe osób zgłaszających skargi, wnioski są przetwarzane w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie na zasadach określonych przepisami prawa.


Skargi i wnioski kierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą faksu, telefaksu lub poczty elektronicznej, a takĹźe mogą być wnoszone ustnie do protokołu.


W przypadku, gdy skarga lub wniosek zgłoszone zostają ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, dane wnoszącego skargę oraz zwięzły opis treści sprawy.


Skargi rozpatrywane są w drodze podejmowanych mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów lub w drodze przeprowadzanych kontroli, które mają na celu sprawdzenie zasadności podniesionych w skardze zarzutów.

JeĹźeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez róĹźne organy, organ do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie póĹşniej jednak niĹź w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

OPŁATY:
Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie skargi, w postaci pisemnej odpowiedzi, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie póĹşniej jednak niĹź w ciągu miesiąca.


Skargi przyjmowane są w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie oraz w Delegaturach Inspektoratu - w godzinach urzędowania.
Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 21.06.2012 12:38:35
Wytworzył: Joanna Jankowska-Kuć
Dokument z dnia: 15.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 4 934

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa