Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Skutki prawne

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY PRZEKAZANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA.

Zgodnie z art. 23g ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, gdy:
• dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 (tj. ochrona informacji niejawnych, ochrona innych tajemnic ustawowo chronionych oraz tajemnica przedsiębiorcy) lub w przepisach odrębnych ustaw,
• ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
• wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
W myśl art. 23g ust. 7 pkt 3 ww. ustawy przedmiotowe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU OKREŚLENIA WARUNKÓW PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LUB WYSOKOŚCI OPŁATY.

Zgodnie z art. 23g ust. 7 pkt 2 oraz ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdy organ przedstawia wnioskodawcy:
• ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
• wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W sytuacji otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Na niniejszą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.Wprowadził: Katarzyna Lipińska-Piatek
Publikacja dnia: 21.12.2015 11:38:19
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 21.12.2015 00:00:00
Dokument oglądany razy: 5 743

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa