Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 23.10.2010 23:04:38, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja strony


Kontrole


Kontrola to zespół czynności wykonywanych w toku postępowania kontrolnego w celu realizacji zadań i kompetencji określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Kontrolowanym jest przedsiębiorca, którego działalność jest kontrolowana.


Kontrole przeprowadzają inspektorzy - pracownicy Inspekcji Handlowej, upowaĹźnieni do przeprowadzenia kontroli. Co do zasady, inspektorzy wszczynają i prowadzą kontrolę po okazaniu legitymacji słuĹźbowej oraz doręczeniu upowaĹźnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie. Sytuacje, w których inspektor moĹźe wszcząć kontrolę bez upowaĹźnienia wskazane zostały w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, ze zm.).

Ogólne zasady dot. przeprowadzanych kontroli zawarte są w ww. ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jak równieĹź w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219) oraz rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustawy o Inspekcji Handlowej:


Oprócz ww. przepisów regulujących ogólne zasady przeprowadzania kontroli, naleĹźy wskazać teĹź na przepisy, które w sposób szczególny regulują sposób prowadzenia kontroli, w zaleĹźności od jej zakresu przedmiotowego:


Kontrole przeprowadzane są na podstawie okresowych planów kontroli, które opracowuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK opracowuje równieĹź roczne kierunki działania Inspekcji Handlowej. JeĹźeli wymaga tego interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa, podejmuje się równieĹź kontrole nieplanowane.


Prezes UOKiK moĹźe równieĹź zlecić Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzenie dodatkowej kontroli, jeĹźeli jest to niezbędne do zbadania:

  • zjawisk lub procesów gospodarczych zachodzących na rynku;
  • zgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo zgodności produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w odrębnych ustawach.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie ustala plany pracy uwzględniające kierunki działania i plany, o których mowa wyĹźej, oraz potrzeby określone przez Wojewodę Mazowieckiego.Ĺšródło: ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219)
Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 23.10.2010 23:04:38
Wytworzył: Joanna Jankowska-Kuć
Dokument z dnia: 15.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 2 042

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa