Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 02.11.2010 13:00:03, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja strony


Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Informacje nieupublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej WIIH w Warszawie

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1189, ze zm.) i podlega udostępnieniu n a zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji pulicznej

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej (art. 2 ust. 1 ww. ustawy)

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy:

  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
  2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
  3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
  4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Ĺšródło: ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 . Nr 112, poz. 1189, ze zm.)
Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 02.11.2010 13:00:03
Wytworzył: Hubert Mikołajczyk
Dokument z dnia: 26.11.2009 00:00:00
Dokument oglądany razy: 2 725

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa