Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

Ogloszenie o zamowieniu publicznym - ochrona budynku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
NA USLUGI SPOLECZNE:

ZAMAWIAJACY:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
tel.22 826-18-30
fax.22 826-21-95
www.wiih.org.pl , ih_warszawa@wiih.org.pl
oraz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie zaprasza do zlozenia ofert w postepowaniu, którego przedmiotem sa uslugi spoleczne, prowadzonym na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pózn. zm.) zwanej dalej „ustawa”.
1. Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslugi ochrony nieruchomosci (tj. budynku, garazy, 
zamknietego parkingu oraz mienia) przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie – przedmiot zamówienia wedlug slownika CPV 79710000-4.
2. Swiadczenie uslugi, która stanowi przedmiot zamówienia obejmuje okres od dnia 01.01.2017 r.
do dnia 31.12.2017 r.
3. Szczególowy opis zamówienia zostal zawarty w zalaczniku nr 1 do wzoru umowy.
4. Kryterium ceny: 100% cena
5. Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia kwote okolo 126 932,40 PLN (netto)
6. Dokumenty wymagane od wykonawców:
•  minimum trzy referencje potwierdzajace, ze podobne lub wieksze zakresem uslugi polegajace na ochronie budynków biurowych administracji publicznej przez minimum jeden rok w okresie ostatnich 4 lat zostaly wykonane nalezycie;
• aktualny odpis koncesji uprawniajacej do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie   uslug ochrony osób i mienia;
• aktualny odpis z KRS lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej;
• kopie polisy OC.
7. Koszty pracy, których wartosc przyjeto do ustalenia ceny nie moga byc nizsze od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia
9 wrzesnia 2016 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2017 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz.1456). Oferty powinny zawierac cene brutto za 1 godzine ochrony oraz cene brutto za caly okres 12 miesiecy. Wykonawca moze zaproponowac tylko jedna cene i nie moze jej zmieniac.
8.   Zainteresowani moga skladac oferty w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, w sekretariacie pok. 212,
od poniedzialku do piatku w godzinach 8.15-16.15.
9.   Termin skladania ofert: do 12.12.2016 r. do godz.10.00
10. Otwarcie ofert nastapi w dniu 12.12.2016 r. o godz.10.30  w siedzibie Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, pok. 217.
11. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni.
12. Szczególowych informacji udziela: Ewa Wójcikowska, tel. 22 826-81-69


Zalaczniki:

1. Wzór umowy
2. Zalacznik nr 1 do umowy : Zasady ochrony urzedów w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w
Warszawie.

3. Ogloszenie - plik PDF
4. Informacja o wyborze oferty

Opublikował: Agnieszka Baranowska
Publikacja dnia: 29.11.2016 14:24
Dokument oglądany razy: 1031
Podlega Ustawie