Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 21.06.2012 11:21:16, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych na stronie


Inspekcja Handlowa


Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania i organizację Inspekcji Handlowej, zasady postępowania organów Inspekcji oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie:

  1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 496);
  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy (Dz.U. z 2009r. Nr 127, poz. 1056);
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów. (Dz.U. z 2002 r. Nr 24, poz. 243);
  4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. z 2001r. Nr 113, poz. 1214);
  5. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. z 2001r. Nr 85, poz. 931);
  6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 879).

Do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ww. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.).

Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

  1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  2. Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 21.06.2012 11:21:16
Wytworzył: Joanna Jankowska-Kuć
Dokument z dnia: 08.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 4 938

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa