Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 21.06.2012 12:05:28, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany w regulaminie


Regulamin organizacyjny WojewĂłdzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie

Regulamin został zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 6 czerwca 2008 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie określa organizację i podział czynności w Inspektoracie.

§2

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1198, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275,  z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462);
 3. statutu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 169 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 158, poz. 6201, Nr 213, poz. 8063, Nr 274, poz. 10788 oraz z 2007 r. Nr 46, poz. 961 i Nr 222, poz. 6392);
 4. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 879);
 5. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§3


Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie jest mowa o:

 1. Wojewódzkim Inspektorze bądĹş o Zastępcach Wojewódzkiego Inspektora - naleĹźy przez to rozumieć Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie bądĹş Zastępców Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie,
 2. Wojewódzkim Inspektoracie - naleĹźy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  w Warszawie,
 3. Delegaturze - naleĹźy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu lub Siedlcach.

Rozdział II
Struktura Organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Warszawie

§4

 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą komórki organizacyjne :
  1. Wydział Kontroli Artykułów Ĺťywnościowych i Gastronomii (Ĺť),            
  2. Wydział Kontroli Artykułów NieĹźywnościowych i Usług (PU),                
  3. Wydział Kontroli Jakości Towarów (KJ),                                        
  4. Wydział  Ochrony Konsumentóe (OK),            
  5. Wydział Prawno-Organizacyjny (PO),                                           
  6. Wydział BudĹźetowo-Administracyjny (BA),                                           
  7. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych (SP),                     
  8. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych (SG),
  9. Delegatura  w Ciechanowie (DC),                                                  
  10. Delegatura  w Ostrołęce (DO),                                                    
  11. Delegatura  w Płocku (DP),                                                       
  12. Delegatura  w Radomiu (DR),                                                     
  13. Delegatura  w Siedlcach (DS).    
 2. W ramach Wydziału Ochrony Konsumentów działa Sekretariat Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

Rozdział III
Kierowanie pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie

§5

 1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor, który sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu  przy pomocy dwóch Zastępców.
 2. Pracą komórek organizacyjnych kierują :
  1. Wydziałem - Naczelnik Wydziału, przy współudziale Zastępcy Naczelnika Wydziału;
  2. Wydziałem BudĹźetowo-Administracyjnym - Główny Księgowy, przy współudziale Zastępcy Głównego Księgowego;
  3. Delegaturą - Dyrektor Delegatury.
 3. W przypadku gdy nie jest to uzasadnione, Wojewódzki Inspektor nie tworzy stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału.

§6


Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Wydziału Prawno – Organizacyjnego                                        (PO),
 2. Wydziału BudĹźetowo – Administracyjnego                               (BA),
 3. Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Pracowniczych          (SP).

§7

 1. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wydziału Kontroli Artykułów Ĺťywnościowych i Gastronomii (Ĺť),        
  2. Wydziału Kontroli Jakości Towarów (KJ),                                     
  3. Delegatury w Płocku (DP),                                                         
  4. Delegatury w Radomiu (DR),                                                      
  5. Delegatury w Siedlcach (DS),                                
 2. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wydziału Kontroli Artykułów NieĹźywnościowych i Usług (PU),           
  2. Wydziału  Ochrony Konsumentów (OK),          
  3. Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Adm. Gospodarczych (SG),         
  4. Delegatury w Ciechanowie (DC),                                                 
  5. Delegatury w Ostrołęce (DO),                                                      
 3. W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora, jego obowiązki wykonuje wyznaczony Zastępca Wojewódzkiego Inspektora lub wyznaczony pracownik.

§8

 1. Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora wykonują zadania i kompetencje w  zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora, w tym w szczególności uprawnieni są do:
  1. reprezentowania na zewnątrz Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie prowadzonych spraw,
  2. nadzorowania w podległych komórkach organizacyjnych i delegaturach postępowania inspekcyjnego, poinspekcyjnego i innych wykonywanych czynności oraz wydawania w tym zakresie stosownych dyspozycji i wytycznych,
  3. podpisywania pism związanych z działalnością nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  4. składania Wojewódzkiemu Inspektorowi wniosków w sprawach kadrowych dotyczących pracowników bezpośrednio nadzorowanych.

§9


Naczelnik Wydziału kieruje wydziałem i jest odpowiedzialny przed Wojewódzkim Inspektorem i nadzorującym komórkę organizacyjną Zastępcą za prawidłową działalność wydziału.

§10


Główny Księgowy kieruje wydziałem przy współudziale Zastępcy Głównego Księgowego i jest odpowiedzialny przed Wojewódzkim Inspektorem, za prawidłową działalność wydziału.

§11


Dyrektor Delegatury kieruje Delegaturą i jest odpowiedzialny przed Wojewódzkim Inspektorem i nadzorującym Delegaturę Zastępcą za prawidłową  działalność Delegatury.

§12


Dyrektor Delegatury uprawniony jest do podejmowania działań i decyzji związanych z działalnością delegatury, z wyjątkiem zastrzeĹźonych do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora.

§13

 1. W skład Delegatury wchodzą: zespół kontroli, samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych, pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi.
 2. W skład Delegatury jeśli jest to uzasadnione, wchodzi stanowisko kierownika zespoł i samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony konsumentów.


Rozdział IV
Obszar działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie


§14

 1. Obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest Województwo Mazowieckie.
 2. Obszar działania poszczególnych Delegatur obejmuje następujące  powiaty:
  1. Delegatura w Ciechanowie: powiat ciechanowski, mławski, pułtuski, płoński, żuromiński,
  2. Delegatura w Ostrołęce: powiat ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, Ostrołęka miasto  na prawach powiatu,
  3. Delegatura w Płocku: powiat płocki, gostyniński, sierpecki, Płock miasto na prawach powiatu,
  4. Delegatura w Radomiu: powiat radomski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, Radom miasto na prawach powiatu, 
  5. Delegatura w Siedlcach: powiat siedlecki, garwoliński, łosicki, sokołowski, węgrowski, Siedlce miasto na prawach powiatu.
 3. Pracownicy delegatur działając zgodnie z poleceniem Wojewódzkiego Inspektora mogą przeprowadzać kontrole jak teĹź prowadzić mediacje poza obszarem działania delegatury, na terenie  województwa mazowieckiego.

Rozdział V
Zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w skład Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Warszawie

§15


Do zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne naleĹźy w szczególności:

1. Wydziały:

    Kontroli Artykułów Ĺťywnościowych i Gastronomii     (Ĺť),
    Kontroli Artykułów NieĹźywnościowych i Usług           (PU),
    Kontroli Jakości Towarów                                             (KJ):

 1. prowadzenie kontroli w zakresie przedmiotowym należącym do właściwości wydziału, w  oparciu  o plany pracy oraz w oparciu o skargi i informacje składane przez konsumentów;
 2. opracowanie programów kontroli;
 3. wydawanie w toku kontroli, z upowaĹźnienia Wojewódzkiego Inspektora decyzji dotyczących wycofania  lub ograniczenia wprowadzania do obrotu produktów bądĹş niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 4. dokonywanie z upowaĹźnienia Wojewódzkiego Inspektora w toku kontroli, w drodze postanowienia zabezpieczenia dowodów oraz zabezpieczenia produktów w celu ustalenia ich rzeczywistej jakości;
 5. opracowanie projektów decyzji i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 6. stawianie w toku kontroli żądań oraz opracowanie na podstawie wyników kontroli projektów wystąpień pokontrolnych;
 7. opracowanie planów kontroli oraz sprawozdań i informacji z wyników działalności kontrolnej.


2.  Do zakresu działania Wydziału Ochrony Konsumentów (OK) naleĹźy w szczególności:

 1. prowadzenie mediacji i poradnictwa konsumenckiego, rozpatrywanie skarg na działalność  przedsiębiorców podległych kontroli Inspekcji Handlowej, przygotowanie  pism w sprawach załatwianych przez Wydział Ochrony Konsumentów;
 2. organizowanie i prowadzenie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego;
 3. obsługa Sekretariatu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego;
 4. opracowanie zbiorczych analiz z prowadzonego poradnictwa konsumenckiego;
 5. prowadzenie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów, dokonywanie okresowej analizy działalności rzeczoznawców;
 6. opracowanie informacji dotyczących prowadzonych list rzeczoznawców i ich działalności.


3.  Do zakresu działania Wydziału Prawno-Organizacyjnego (PO) naleĹźy w szczególności:

 1. obsługa prawna i organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu;
 2. prowadzenie kontroli wewnętrznych;
 3. realizacja uprawnień przyznanych Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego  i w sprawach o wykroczenia;
 4. opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
 5. opiniowanie od strony formalno-prawnej projektów decyzji i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 6. opracowanie zbiorczych planów kontroli oraz zbiorczych informacji z wyników działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 7. koordynowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji  Publicznej na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. koordynowanie i prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z Polityką bezpieczeństwa w Wojewódzkim Inspektoracie;
 9. zapoznawanie komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu z przepisami
 10. prawnymi,  wytycznymi, interpretacjami, zarządzeniami, regulaminami itp.;
 11. prowadzenie zbioru Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz innych aktów prawnych i literatury prawniczej;
 12. prowadzenie Archiwum Zakładowego.

4.  Do zakresu działania Wydziału BudĹźetowo – Administracyjnego (BA) naleĹźy w szczególności:

 1. gospodarka przydzielonymi środkami finansowymi;
 2. opracowanie i realizacja rocznego preliminarza budĹźetowego wydatków i dochodów;
 3. planowanie zadań związanych z zakupami na potrzeby Inspektoratu oraz remontami pomieszczeń;
 4. rozliczanie ryczałtów za uĹźywanie prywatnych samochodów do celów słuĹźbowych;
 5. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem pomieszczeniami,w których mają siedzibę Wojewódzki Inspektorat oraz Delegatury;
 6. opracowanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności budżetowej;
 7. wystawianie rachunków dla kontrolowanych przedsiębiorców zobowiązanych do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość przeprowadzonych badań;
 8. stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku nieuiszczenia  przez przedsiębiorców kwoty stanowiącej równowartość przeprowadzonych badań;
 9. rozliczanie mandatów karnych nałoĹźonych przez inspektorów w toku postępowania kontrolnego.


5.  Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Pracowniczych (SP) naleĹźy w szczególności:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z naborem, zatrudnieniem, zwalnianiem pracowników oraz z przechodzeniem na renty i emerytury;
 2. prowadzenie spraw w zakresie racjonalnego gospodarowania etatami w tym opracowanie propozycji podziału etatów, wysokości płac pracowników oraz bieżąca analiza struktury zatrudnienia i płac;
 3. przygotowywanie materiałów i wniosków w sprawach kadrowo płacowych a nadto dodatków staĹźowych i nagród jubileuszowych;
 4. przygotowanie upowaĹźnień nadanych przez Wojewódzkiego Inspektora dla pracowników oraz wniosków o nadanie upowaĹźnień do nakładania mandatów;
 5. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników;
 6. prowadzenie rejestru skarg na pracowników Inspektoratu oraz rozpatrywanie skarg na organ i pracowników Inspektoratu;
 7. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych;
 8. opracowywanie planów realizacji zadań w zakresie zarządzenia kryzysowego;
 9. opracowanie preliminarza wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z jego realizacji;
 10. opracowanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia oraz spraw prowadzonych przez wydział.


6.  Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Gospodarczych (SG) naleĹźy w szczególności:
    

 1. obsługa zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizacja  innych zakupów na potrzeby Inspektoratu;
 2. obsługa zadań związanych z realizacją remontów pomieszczeń, naprawą sprzętu biurowego oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń;
 3. obsługa sieci komputerowej;
 4. obsługa spraw związanych z eksploatacją samochodów będących własnością Inspektoratu (rozliczanie kierowców Inspektoratu, sporządzanie kart eksploatacyjnych,
 5. naprawy, przeglądy, ubezpieczenia samochodów);
 6. prowadzenie ewidencji telefonów komórkowych;
 7. obsługa sekretariatu i kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu.

    
7.  Do zakresu działania delegatur naleĹźy w szczególności:
  

 1. prowadzenie kontroli w oparciu o plany pracy oraz w oparciu o wnioski i informacje konsumentów;
 2. wydawanie w toku kontroli, z upowaĹźnienia Wojewódzkiego Inspektora decyzji dotyczących wycofania lub ograniczenia wprowadzenia do obrotu produktów bądĹş niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 3. dokonywanie z upowaĹźnienia Wojewódzkiego Inspektora, w toku kontroli,w drodze postanowienia zabezpieczenia dowodów oraz zabezpieczenia produktów w celu ustalenia ich rzeczywistej jakości;
 4. opracowanie projektów decyzji i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 5. stawianie w toku kontroli żądań oraz opracowanie na podstawie wyników kontroli wystąpień pokontrolnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu poradnictwa konsumenckiego;
 7. obsługa prawna prowadzonych spraw;
 8. realizacja uprawnień przyznanych Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia;
 9. zapoznawanie pracowników Delegatury z przepisami prawa, wytycznymi, interpretacjami, zarządzeniami, regulaminami itp.;
 10. prowadzenie zbioru Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, innych aktów prawnych oraz literatury prawniczej;
 11. opracowanie planów kontroli oraz sprawozdań i informacji z działalności kontrolnej.

§16

Traci moc Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 12 września 2002 roku.

§17

Regulamin wchodzi w Ĺźycie z dniem zatwierdzenia.Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 21.06.2012 12:05:28
Wytworzył: Hubert Mikołajczyk
Dokument z dnia: 01.12.2009 00:00:00
Dokument oglądany razy: 6 186

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa