Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 15.01.2015 13:04:36, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Informacje ogólne
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782, ze zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
W myśl art. 2a ust. 1 ww. ustawy każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej.
Nowy tryb udostępniania informacji publicznej, tj. do ponownego wykorzystywania, został wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i zaczął obowiązywać od 29 grudnia 2011r.
Głównym celem wprowadzonych zmian była implementacja przepisów europejskich dotyczących ww. trybu, określonych przez Dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz.UE L Nr 345, str. 90, ze zm.).
Zgodnie z art. 23a ww. ustawy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dĹşwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej reguluje Rozdział 2a. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
W myśl art. 23g ww. ustawy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
1) udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) udostępnionej w centralnym repozytorium,
4) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Natomiast zgodnie z art. 23g ust. 2 ww. ustawy przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie:
1. przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
2. w drodze decyzji odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie,
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
(*)
mail: ih_warszawa@wiih.org.pl

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznejWprowadził: Katarzyna Lipińska-Piatek
Publikacja dnia: 15.01.2015 13:04:36
Wytworzył: Arkadiusz Freitag
Dokument z dnia: 16.10.2014 00:00:00
Dokument oglądany razy: 1 851

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa